FDSL


   info@fdsl.tl
  (+670) 76505050

Rede Kreatividade Fotografu (REKREATIF) Organiza Eventu “Woman Behind The Camera”

Loron 17-18 Agustu 2017, Rede Kreativu Fotografu (REKREATIF) organiza eventu “Woman Behind The Camera” iha Timor-Plaza.

Partisipantes “Women Behind The Camera”

 

Koordenador REKREATIF Gil Barros De Jesus akresenta katak “Ami hili tema husi eventu ne’e mak Woman Behind The Camera, tamba durante ne’e ita hare’e ba situasaun ne’ebe’e real ne’e maioria mane deit sai nudar profisional iha area fotografer nian. Ho razaun ida ne’e mak ami hili tema ba eventu ne’e Woman Behind The Camera liu husi eventu ne’e bele promove feto sira iha area fotografer nian tamba fotografer ne’e laos ba mane deit maibe feto mos iha direitu atu hola parte iha area refere no ami hein katak liu husi eventu ida, partisipantes sir abele kontinua promove sira nia talenta iha area fotografer ninian“.

Noviani Hi Manafè nudar xefe komisaun organizadora hatutan katak “objetivu husi eventu ida ne’e atu bolu maluk feto sira ne’ebe iha talenta iha area fotografer nian hodi mai tuir eventu ne’e tamba liu husi eventu ne’e bele promove sira nia talentu no iha eventu ida ne’e ami hala’o durante loron rua, loron dahuluk 17 Agustu 2017 konaba workshop no loron daruak 18 Agustu 2017 konaba kompetisaun”.

Orador I: Ann Turner

Iha loron dahuluk workshop “Women Behind The Camera” 17 Agustu 2017, Oradora I ho naran Ann Turner aprezenta liu kona ba feto nia papel iha area fotografu ne’ebe iha parezentasaun refere fahe ba iha parte rua, parte dahuluk konaba “Fotografia Báziku” no parte daruak konaba “Feto Fotografu Ne’ebe Famozu Iha Istória” tamba iha mos feto ne’ebe profisional iha tinan atus ida resin ona, atu hatudu ba feto foinsa’e Timor oan sira katak iha ona feto ne’ebe profisional iha area fotografu tan ne’e labele hanoin dehan ida ne’e buat foun.

Objetivu importante liu mak atu fo motivasaun ba feto foinsa’e Timor oan sira, atu enkoraja sira atu hahu atividade fotografia, karik iha foto dahuluk mak ladun diak maibe iha future oin mai sira sei hetan matenek ho esperiensia. Entaun kuandu sira iha inspirasaun, disiplina, profesionalismu, entaun sira mos bele tama ba iha profisaun nudar fotografu ne’ebe professional”. Hateten Ann Turner.

Ann Turner mos hakarak hato’o mensazen ba feto foin sa’e Timor oan sira katak “Ba oin sira ne’ebe mak hakarak aprende klean liu tan, labele hanoin katak ekipamentus ne’e karun liu, maibe importante liu mak sira nia matan hare foto molok hasai foto no sira nia fuan ne’ebe iha antusiasmu konaba buat ida, ezemplu: sira gosta hasai foto ba familia, hahan, paizazen no seluk tan laiha buat ida tamba sira tenki hetan topiku atu nune’e bele sai hanesan sira nia inspirasaun no liu husi ne’e sira bele esforsu a’an serbisu tuir disiplina no hetan esperiensia, entaun sira bele sai professional iha area fotografu nian“.

Orador II: Bernardino Soares

Iha workshop refere orador II ho naran Bernardino Soares aprezenta konaba “Tekniku Báziku Fotografu” ne’ebe halai liu kona ba tekniku hasai fotografia.

Ha’u kontenti no agradese ba REKREATIF tamba organiza ona eventu ida ne’e no konvida ona ha’u atu mai fahe ideia no ha’u hein katak REKREATIF ba oin sei organiza nafatin maibe ho tema ne’ebe lahanesan. Materia ne’ebe ha’u fo ne’e hanesan xave deit tamba tempu maibe ba oin sira mak sei buka rasik hodi haklean liu tan no materia nee mos sufisiente atu bele prepara sira ba loron aban hodi tuir kompetisaun, maibe atu dehan liu husi ida ne’e sira bele sai professional tebes kedas ne’e. seidauk tamba atu sai professional presija tebes tempu barak hodi aprende, to’o agora ha’u nia aan rasik mos sei presija aprende tan” Hateten Bernadino Soares.

Bernadino Soares mos hakarak hato’o lia-menon katak “Ba se deit ne’ebe aprende fotografia, dahuluk tenki senti livre no tenta enjoy saida mak ita halo tamba kreatividade ne’e mai wainhira ita senti livre. Ne’e duni labele hasai foto par ema dehan ita mos makaas maibe ita hasai foto ba ema hotu-hotu. Ha’u nia prinsip mak ne’e, ha’u hasai foto ba ema hotu-hotu, tamba nia importante atu ema hotu-hotu komprende liu husi foto ne’e bele fo mensazen ba ema hotu. Laos kona ba teknika, teknika ne’e somente falun deit maibe too final ne’e konteudu mak koalia tan ne’e mensazen ne’e mak importante liu“.

Iha loron daruak 20 Agostu 2017, iha kompetisaun fotografia ho topiku “Ita Nia Timor-Plaza” hetan partisipante nain-tolu ne’ebe sai nudar manan nain ba kompetisaun refere. Partisipante ne’ebe hetan Primeira Lugar mak ho naran Stefania Ovita do Carmo ne’ebe iha nia fotografia fo mensazen katak “Bin ne’e servisu iha Timor-Plaza parte faan telefoni merek (OPPO)”.

Primeira Lugar: Estefania Ovita do Carmo

Stefania Ovita Do Carmo akresenta katak “Ha’u senti kontenti bele partisipa iha eventu Women Behind The Camera no agradese tebes ha’u bele sai manan nain ne’ebe hetan Primeira lugar. Tamba ida ne’e sai hanesan etapa dahuluk no esperiensia dahuluk iha mundu fotografia ida ne’ebe hala’o durante loron rua iha eventu ne’e, ba oin ha’u hakarak aprende klean liu tan atu nune’e bele hasa’e nia kapasidade iha mundu fotografia“.

Partisipante ne’ebe hetan Segundu Lugar mak ho naran Estrelita P. W. Brito ne’ebe iha nia foto fo mensazen katak “Ha’u nia servisu la ses husi Hena“.

Segundu Lugar: Estrelita P. W. Brito

Partisipante ne’ebe hetan III lugar mak ho naran Iriana Domina A. Soares ne’ebe iha nia foto fo mensazen katak “Ha’u nia hamnasa mak halakon ha’u nia kolen“.

Rede Kreativu Fotografu (REKREATIF) hakarak hato’o obrigado wain ba Timor-Plaza ne’ebe sai ona sponsor ba eventu refere no ba suporta tomak husi Fundasaun Dezenvolvimentu Software Livre (FDSL), Females Love Information Technology (FEELIT), Likisa Host no TELKOMCEL.